مضرات مصرف بی‌رویه روغن‌های گیاهی

مضرات مصرف بی‌رویه روغن‌های گیاهی

چربی‌های اشباع‌نشده گیاهی در رژیم‌غذایی روزانه در مجامع علمی بسیار مورد بحث است. چربی‌های اشباع‌شده که پیش‌تر به‌علت بالابردن کلسترول و ایجاد بیماری‌های‌قلبی سرزنش‌می‌شدند، درحال‌حاضر جهت سلامت‌عمومی کاربرد یافته‌اند و بنابر برخی‌از دلایل، دستورالعمل‌های رژیم‌غذایی هنوز توصیه‌می‌کنند که ما از روغن‌های‌گیاهی به‌جای چربی‌های اشباع‌‌شده مانند کره و یا روغن‌های‌صنعتی استفاده‌نماییم و این چربی‌ها شامل روغن‌هایی مانند روغن‌سویا، پنبه‌دانه، روغن‌کانولا، روغن‌گلرنگ، روغن‌ آفتابگردان، روغن هستة‌انگور و چند روغن دیگر می‌باشد.

چهارشنبه 14 آذر 1397 ساعت 7:36
دکتر ذوالبخش ترکستانی - هومیوپات

روغنهای گیاهی سبب کاهش کلسترولخون شده و از بیماریهای قلبی پیشگیریمینمایند. بااینحال دراینمورد نگرانیهای جدی وجود دارد که ازطرفدانشمندان علومپزشکی مطرحمیگردد.

روغن‌های ‌گیاهی امگا۶ و اسید لینولئیک:

اسیدهایچرب امگا۶ و امگا۳، اسیدهایچرب اشباعنشده هستند. بهاینمعنا که آنها باندهای دوگانه در ساختارشیمیایی خود دارند و اغلب اسیدهایچرب ضروری نامیدهمیشوند، چراکه بدن فاقدآنزیم برای تولید آنها میباشد. این اسیدهایچرب نقش مهمی در بسیاریاز مسیرهای بیوشیمیایی مربوط به التهاب، ایمنی و لختهشدنخون را ایفامیکنند. مشکل این است که بدن انسان به امگا۳ و امگا۶ در یک تعادل خاص نیاز دارد. این دونوع اسیدهایچرب اغلب آنزیمهای مشابه و نقاط مشابه در غشایسلولی دارند. بهعنوان مثال از هردوی آنها برای تولیدمولکولی بهنام ایکوزانوئیدسیگنالینگ استفادهمیشود، اما آنها اغلب نقش مخالفدارند. ایکوزانوئید ساختهشده از امگا۶ طرفدار ایجاد واکنشهای التهابی است درحالیکه ایکوزانوئید ساختهشده از امگا۳ تمایل به خاصیت ضدالتهابی دارد. درطولزندگی ما مقدار متعادلی از هردو اسیدهایچرب امگا۳و۶ مصرفمیکنیم. مشکل امروز این است که این تعادل بامصرف بیشتر امگا۶ برهمخورده است.

نهتنها مردم بیشازحد امگا۶ مصرفمینمایند بلکه مقدار امگا۳ مصرفی خود را نیز فوقالعاده کاهش داده