مضرات مصرف بی‌رویه روغن‌های گیاهی

مضرات مصرف بی‌رویه روغن‌های گیاهی

چربی‌های اشباع‌نشده گیاهی در رژیم‌غذایی روزانه در مجامع علمی بسیار مورد بحث است. چربی‌های اشباع‌شده که پیش‌تر به‌علت بالابردن کلسترول و ایجاد بیماری‌های‌قلبی سرزنش‌می‌شدند، درحال‌حاضر جهت سلامت‌عمومی کاربرد یافته‌اند و بنابر برخی‌از دلایل، دستورالعمل‌های رژیم‌غذایی هنوز توصیه‌می‌کنند که ما از روغن‌های‌گیاهی به‌جای چربی‌های اشباع‌‌شده مانند کره و یا روغن‌های‌صنعتی استفاده‌نماییم و این چربی‌ها شامل روغن‌هایی مانند روغن‌سویا، پنبه‌دانه، روغن‌کانولا، روغن‌گلرنگ، روغن‌ آفتابگردان، روغن هستة‌انگور و چند روغن دیگر می‌باشد.

چهارشنبه 14 آذر 1397 ساعت 7:36
دکتر ذوالبخش ترکستانی - هومیوپات

روغنهای گیاهی سبب کاهش کلسترولخون شده و از بیماریهای قلبی پیشگیریمینمایند. بااینحال دراینمورد نگرانیهای جدی وجود دارد که ازطرفدانشمندان علومپزشکی مطرحمیگردد.

روغن‌های ‌گیاهی امگا۶ و اسید لینولئیک:

اسیدهایچرب امگا۶ و امگا۳، اسیدهایچرب اشباعنشده هستند. بهاینمعنا که آنها باندهای دوگانه در ساختارشیمیایی خود دارند و اغلب اسیدهایچرب ضروری نامیدهمیشوند، چراکه بدن فاقدآنزیم برای تولید آنها میباشد. این اسیدهایچرب نقش مهمی در بسیاریاز مسیرهای بیوشیمیایی مربوط به التهاب، ایمنی و لختهشدنخون را ایفامیکنند. مشکل این است که بدن انسان به امگا۳ و امگا۶ در یک تعادل خاص نیاز دارد. این دونوع اسیدهایچرب اغلب آنزیمهای مشابه و نقاط مشابه در غشایسلولی دارند. بهعنوان مثال از هردوی آنها برای تولیدمولکولی بهنام ایکوزانوئیدسیگنالینگ استفادهمیشود، اما آنها اغلب نقش مخالفدارند. ایکوزانوئید ساختهشده از امگا۶ طرفدار ایجاد واکنشهای التهابی است درحالیکه ایکوزانوئید ساختهشده از امگا۳ تمایل به خاصیت ضدالتهابی دارد. درطولزندگی ما مقدار متعادلی از هردو اسیدهایچرب امگا۳و۶ مصرفمیکنیم. مشکل امروز این است که این تعادل بامصرف بیشتر امگا۶ برهمخورده است.

نهتنها مردم بیشازحد امگا۶ مصرفمینمایند بلکه مقدار امگا۳ مصرفی خود را نیز فوقالعاده کاهش دادهاندکه این یک دستورغذایی بسیار نامناسب میباشد. روغنهای گیاهی بزرگترین منبع اسیدهایچرب امگا۶ در رژیمغذایی هستند. این اسیدهایچرب با مقادیر بیشازحد سبب ایجاد مشکلات بسیاری برای فرد میگردند، بهویژه هنگامیکه اسیدهای چرب امگا۳ نیز کم مصرفمیشوند. اسیدلینولئیک موجود در امگا۶ در مقادیر زیاد میتواند سبب بروز انواع مشکلات در بدن گردد و این اسید سبب تقویت غشای سلولی (کاهش نفوذپذیری غشا و کاهش تبادلات میانسلولی) میگردد که بسیار خطرناک است. چربیها منابع اصلی و عمده انرژی در بدن هستند که برخی ازآنها دارای فعالیت بیولوژیکی قوی بوده و برخی در بدن باقیمیمانند و بخشیاز آنها برای مصارف ساختمان بدن مصرفمیگردد. بهنظرمی‌‌رسد که اسیدلینولئیک (اسیدچرباصلی در روغنهای گیاهی) در سلولهای چربی بدن و همچنین در غشای سلولی انباشتهمیشود و این بدان معنی است که مصرف بیشازحد روغنهای گیاهی منجربه تغییرات نامناسبی در بافتهای بدن میگردد.

 

روغن‌های ‌گیاهی امگا۶

 

محتوای اسیدلینولئیک در شیرمادران نیز بهطور قابلتوجهی دراین سالها افزایش یافته است که این از نشانههای نوع تغذیه بد میباشد. بررسیها نشان میدهند که محتوای اسیدلینولئیک در سلولهای چربی انسان و غشای سلولی بهشدت در این چند دهه افزایش داشته است. این نوع اسیدچرب، استرس اکسیداتیو را افزایشداده و در اختلال عملکرد آندوتلیال عروق نقش مهمی دارد.

درنهایت این موضوع به آسیب رادیکالهایآزاد که بهطورمداوم در بدن تشکیلمیشوند منجرمیگردد. آنتیاکسیدانها به خنثیکردن رادیکالهای آزاد کمکمیکنند و جای تعجب نیست که چربیهای اشباعنشده بیشتر مستعد ابتلابه آسیب رادیکالهایآزاد هستند. بررسیها نشاندادهاند که مصرف بالای اسیدلینولئیک میتواند به استرس اکسیداتیو کمکنماید. در یک بررسی کنترلشده، افرادیکه با یک رژیم‌غذایی امگا۶ اسیدلینولئیک (اغلب با روغنآفتابگردان تغذیهشدهاند) پساز ۴هفته، نشانگر خونشان بهطور قابلتوجهی نشاناز استرس اکسیداتیو داشت، مورد دیگری کهمشاهدهشد این بود که نشانگر خون؛ اکسیدنیتریک(No) درسطوح کاهش یافته بود. اکسیدنیتریک یک مولکول سیگنالی است که توسط آندوتلیوم (لایهایی نازک از سلول در شبکه سیستم‌‌عروقی) تولیدمیگردد که این موضوع سبب گشادشدن عروق خونی گشته و به پایین نگهداشتن فشارخون، کمکمیکند.

کاهش اکسیدنیتریک، مرحله آغازین اختلال عملکرد آندوتلیال است که درآن عملکرد پوشش لایه داخلی سیستمعروقی متوقفمیشود. بررسی دیگری در لایه داخلی لولههای آزمایش نشانداد که اسیدلینولئیک یک محرک پیشالتهابی در سلولهای آندوتلیال است. اختلال در این عملکرد آندوتلیال در واقع یکی از اولین مراحل سوقیافتن به سمت بیماریهای قلبی و دیگر مشکلات جدی عروقی است. در روغنهای گیاهی سطح LDL پائیناست ولی سطح HDL نیز پایین میباشد که میتوانند LDL لیپوپروتئین اکسیده را افزایش دهند. لیپوپروتئین، پروتئینی است که کلسترول را در جریانخون حملمیکند. یکی از مراحل مهم در روند بیماریهای قلبی/ عروقی تراکم پایین لیپوپروتئیناکسیده شدهاست. شکلی که LDL اکسیده و یا OX-LDL نامیدهمیشود که مانند روغنهای نباتی حساسیت لیپوپروتئین‌‌LDL اکسیده را افزایشمیدهد. در یک بررسیدیگر، برای یک گروه بهمدت یکسال امگا۳ و امگا۶ تجویز نمودند که اثری محافظتی وجود داشت اما زمانیکه در بررسی دیگری به افراد توصیهشد تا امگا۶ را از روغنهای گیاهی بهدستآورند، دریافتند که خطر ابتلابه بیماریهای قلبی ۱۶درصد افزایــشیافت و درایـن بررسیهای کنترلشده‌(Controlled Trials) متوجهشدند که مصرف زیاد امگا۶ اکسیدانهایخون را بالامیبرد. البته کیفیت این روغنها نیز مورد بحث میباشد و هرکدام مبحث جداگانهای دارد که درآینده به آنها خواهیمپرداخت.

 

 LDL

 

تعداد بازدید : 311

ثبت نظر

ارسال

موادغذایی سرشار از کلسیم برای وگان ها

وگانیسم یا گیاهخواری مطلق یک روش تغذیه و زندگی است که هدف آن حذف هر نوع محصول حیوانی چه در غذا و چه در مواد مصرفی است. این گروه از افراد در صورت عدم ...

فواید روغن زیتون روی پوست

روغن زیتون محصول استخراج شدۀ اعجاب انگیز از زیتون و جزء اساسی رژیم غذایی مدیترانه ای است. مصرف روغن زیتون با فواید سرشار همراه است . اما این تمام داس ...

سرطان کولون و نشانه های آن

عملکرد دستگاه گوارشی بدن ، آن چنان پیچیده است که تشخیص سرطان کولون در آن بسیار دشوار است. همین امر انجام غربالگری های سرطان کولون را به عنوان یک بخش ...

راهکارهای درمان طبیعی در ورم‌مفاصل پسوریاتیک

زنان باردار و شیرده ، افراد دیابتی ، بیماران دارای فشارخون و افراد دچار اختلال روان نباید تنها به روش های درمان گیاهی اتکا نمایند.

زیتون

از عملکردهای مهم زیتون ، مسدود نمودن گیرنده های خاصِ هیستامینی (گیرنده های H1 ) می باشد که این میوه را در ردۀ آنتی هیستامین های قدرتمند قرار داده است ...

  • 62

تاثیر استفاده از گوشی های همراه هوشمند در کودکی

افزایش میزان استفاده از تلفن های هوشمند همراه (Screen Time) با افزایش خطر چاقی و افسردگی در دوران کودکی ارتباط مستقیم دارد.