انار

در کتب سنتی با نام عربی آن "رمان" نام برده شده است. به فرانسوی Grenade و به انگلیسی Pomegrenate گفته می شود.

میوه درختی است که درخت آن را درخت انار و به فرانسوی Grenadier و به انگلیسی Pomegrenate tree گویند. گیاهی است از خانواده Puniaceae یا  Granataceae، نام علمی آن .Punica granatum L می باشد.

 

 

 

سلسله: گیاهی

طبقه بندی نشده: نهان دانگان

طبقه بندی نشده: دو لپه ای حقیقی

طبقه بندی نشده: رزیده

رده: مورد سانان

تیره: حناییان

جنس: اناریان

گونه: P.granatum

انار که مشهور است از سرزمین ایران برخاسته درخت کوچکی است با شاخه های کمی تیغدار. برگهای آن کاملاً سبز ،براق،گل آن به رنگ قرمز اناری دارای تعداد زیادی اتامین (آلت نر) و یک تخمدان که دارای خانه های متعدد می باشد. میوه آن کروی شکل، پوست آن ضخیم و قرمز و داخل آن تعداد زیادی دانه سخت است که اطراف هر دانه را پوشش آبدار شیرین یا ترش و شیرین قرمز رنگ شفاف شیشه ای فرا گرفته است. این دانه ها و پوشش آبدار اطراف آنها قسمت خوردنی انار را به عنوان میوه تشکیل میدهد ولی از نظر طب سنتی تمام قسمت های اندام این گیاه مفید و دارویی است که شرح داده خواهد شد.

بعضی از نژادهای این درخت،گلهای سفید و برخی دیگر نیز دانه هائی محصور در یک قسمت گوشتدار سفید مایل به صورتی دارند.

گلهای درشت انار، عاری از بو و نوش است از این جهت اصولاً مورد استفاده زنبور عسل قرار نمی گیرد.

قسمت مورد استفاده درخت انار، گل،برگ، پوست و شاخه های جوان و ریشه ، پوست میوه، شیره میوه(آب انار) و عصاره تغلیظ شده آن است.

 

 

انار یک گیاه نیمه گرمسیری است که از قدیم در مناطق نیمه گرم ایران می روید. در ایران در بلوچستان در مناطق مرکزی اطراف کویر مرکزی، مناطق غربی و شمال ایران به طور وحشی وجود دارد و در اغلب مناطق نیمه گرم ایران نیز به طور پرورشی کاشته می شود. در بین النهرین ، شمال آفریقا ، جنوب اروپا و اسپانیا نیز انتشار دارد.

از تمام گل، برگ، پوست ساقه های سبز و جوان و پوست ریشه ، پوست میوه و دانه و سرانجام عصاره و آب انار استفاده درمانی به عملی آید.

از نظر طبیعت طبق نظر حکمای طب سنتی به طور کلی تمامی میوه انار سرد و تر است و قابض می باشد.

آب فشرده انارنیز سرد و تر است و کمتر از پوست انار قابض می باشد. پوست انار سرد و خشک و بسیار قابض است. انار ترش روده ها را خراش میدهد به خصوص اگر ناشتا خورده شود و ممکن است موجب التهاب روده ها شود.

گل انار بسیار قابض است و پوست درخت و پوست ریشه بسیار قابضتر از سایر قسمتها می باشد.

انار شیرین: از نظر طبیعت سرد و معتدل و کمی تر و در عین حال قابض است. از نظر خواص معتقدند که تولید اخلاط صالح می کند ولی نفاخ است، لذا در گرم مزاج ها موجب و باعث نعوظ می شود. ملین شکم است و ترشح ادرار را افزایش می دهد و مدر است. ایجاد تشنگی می نماید. اگر آب انار شیرین بعد از طعام خورده شود برای تصفیه خون و تقویت کبد و یرقان و خفقان و سرفه گرم و صاف شدن صدا و رفع حکه و باز شدن رنگ صورت نافع است. اسراف در خوردن آن مضر است. غذا را در معده فاسد می کند و معده را سست می نماید و ایجاد نفخ می کند. در این قبیل موارد باید از انار ترش برای رفع حاصله استفاده شود و در مورد اشخاص سرد مزاج زنجبیل پرورده بخورند.

رب انار شیرین در این گونه خواص از آب آن قوی تر است و برای احتراز از بروز عوارض فوق الذکر بهتر است با مصطکی خورده شود. اگر سر انار شیرین را سوراخ کرده  به دفعات تا آنجا که گنجایش داشته باشد روغن بادام شیرین یا روغن بنفشه در آن ریخته و آن را روی آتش گذارند تا روغن آن جذب شود و سپس آن را فشار دهند و بمکند. برای رفع درد سینه و سرفه مزمن خشک بسیار مجرب است و اگر آب انار را با شکر و نشاسته و صمغ عربی وروغن بادام نیم گرم مخلوط و آن را  بخورند نیز همین اثر را دارد. دانه آن نفاخ است و در معده ایجاد گاز می کند و گرد گل سوخته آن برای التیام جراحت ها و خشک کردن آنها مفید است.

اگر غنچه گل ناشکفته انار شیرین را (1تا2 عدد بسته به سن و نیروی بدن طفل ) با قدری از برگهای نورسته خار مغیلان (1تا2 گرم) وکمی زیره سفید ساییده (1تا2 گرم) با قدری آب نیم گرم مخلوط و به اطفال شیرخوار یا کمی بزرگتر بخورانند اسهال ساده آنها را که به سبب دندان در آوردن و عوارض ساده دیگر ایجاد شده باشد، رفع میکند. البته اینکار باید چند روز تکرار شود.

انار شیرین و ترش را که به فارسی میخوش گویند در سردی و تری معتدل است و انار خیلی ترش خیلی سرد و خشک است و قابض و ترشح ادرار را زیاد می کند و حرارت معده و غلیان خود را تسکین می دهد و اسراف در خوردن آن موجب ایجاد زخم و التهاب در روده هاست برای سرد مزاج ها مضر می باشد و عمل کبد را ضعیف میکند و نیروی جنسی را کاهش می دهد و از این نظر باید با انار شیرین و زنجبیل پرورده و نظایر آن خورده شود. آب مخلوط انار شیرین و ترش (250تا500 گرم) که با حدود 100 گرم شکر مخلوط شده و خورده شود مسهل صفرا و مقوی معده است و برای تبهای صفراوی و یرقان و جرب و حکه بسیار مفید است. مضمضه آب آن برای زخم های بد دهان نافع است . رب انار ترش در جمیع موارد از آب آن قوی تر است. اگر داخل انار را خالی کرده و روغن گل سرخ در آن بریزند و بر آتش ملایم گذارند و سپس چند قطره در گوش بچکانند برای درد گوش بسیار نافع است.

مخلوط انار شیرین و ترش، سرد و خشک است و قابض و برای کاهش التهاب و تشنگی مفرط و تب های تند و قی و خماری و رفع ویار زنان حامله و بدی و زردی رنگ صورت، بسیار نافع است.

دانه انار: قابض تر از آب و رب انارین است. کوبیده دانه انار ترش که به طور مساوی با مویز و معادل یک پنجم وزن آن زیره کرمانی مخلوط و خورده شود، برای رفع قی و تقویت معده بسیار مؤثر است. مضر التهاب روده و سرفه می باشد و از این نظر باید با گردو و مویز خورده شود.

گل انا ر که به گلنار فارسی معروف است به صورت دم کرده به طور غرغره برای التیام زخم های دهان و خونریزی بن دندان و عصاره آن با گلاب برای رفع ورم چشم و با آب بارهنگ برای زخم آلات تناسلی مرد و با آب برای رفع خراش های پا که از کفش تنگ ایجاد شده باشدو با سرکه برای باد سرخ بسیار نافع است.

عصاره پوست و قسمت پیه سفید داخل انار از نظر درمانی قائم مقام عصاره گل آن است. معمولاً در ایران بیشتر از گل انارهای وحشی استفاده می شود که آن را گلنار فارسی گویند، به خصوص در شمال ایران و در گیلان که انار وحشی فراوان است مرسوم است که از دم کرده گلنار فارسی برای رفع اسهال های مزمن و در استعمال خارجی به عنوان غرغره ای قابض به طوری که فوقاً ذکر شد، استفاده می کنند.

پوست انار و گوشت سفید داخل آن بسیار قابض است و سرد و خشک کننده می باشد. گردکوبیده و خشک آن برای خشک کردن زخم شانکر ساده مفید است.

مضمضه جوشانده ان برای تقویت لثه و قطع خونریزی آن و خوردن جوشانیده آن برای کنترل سلس البول و شستن مقعد با آب جوشانده ان برای بواسیر و بیماری های مقعد و خوردن از گرد خشک شد و ساییده آن به اندازه 4 گرم مخلوط با آب گرم برای دفع کرم معده و روده بسیار مفید است. اگر جوشانده ریشه درخت انار تهیه شود در تمام موارد فوق مؤثر تر است.

برای دفع کرم کدو دم کرده ریشه انار از سایر قسمت ها موثرتر است (اثر آلکالویید پله تیه رین) و مضمضه با دم کرده ریشه آن برای تسکین درد دندان بسیار مؤثر است.

اگر در جوشانیده پوست بنشینند برای قطع سیلان مفرط ترشحات عادت ماهیانه و همچنین در مواردی که مقعد بیرون آمده باشد، مفید است.

 

 

1-   معارف گیاهی، حسین میرحیدر، دوره 8 جلدی، چاپ چهارم، 1382

2-    گیاهان دارویی دکتر علی زرگری دوره 5 جلدی ، جلد دوم، 1368، انتشارات دانشگاه تهران

3-    http://en.wikipedia.org/wiki/Pomegranate

ثبت نظر

ارسال

خواص گل سرخ در طب سنتی ایران

خواص گل سرخ در طب سنتی ایران

مدتی پیش، پس ازانتشار کتاب گیاهان دارویی منطقه سواد کوه،  که در آن به خواص ...

ادامه مطلب
درمان طبیعی آلرژی های فصلی

درمان طبیعی آلرژی های فصلی

گذشته از آلرژی های غذایی ، حساسیت های فصلی یا رینیت آلرژیک (Allergic Rhinitis) نیز ...

ادامه مطلب
 تاثیر آب گوجه فرنگی بر فشار خون و قلب و عروق

تاثیر آب گوجه فرنگی بر فشار خون و قلب و عروق

گوجه فرنگی از جمله گیاهانی است که همواره برای بدن انسان مفید بوده و کارشناسان ...

ادامه مطلب
قطره علف لیمو

قطره علف لیمو

اسانس علف لیمو اثرات غیرقارچی نویدبخشی داشت که منجر می‌شود تا نویسندگان اظهار کنند که ...

ادامه مطلب
آیا می‌توان توسط یوگا فشارخون را کاهش‌داد؟

آیا می‌توان توسط یوگا فشارخون را کاهش‌داد؟

تمرینات یوگا ذهن‌جسم را درمان می‌کند و می‌تواند اثرات گوناگونی برسلامتی انسان داشته‌باشد. حال پرسش ...

ادامه مطلب
اسانس شوید  و کاهش LDL

اسانس شوید و کاهش LDL

معتقد بودند دم‌کرده‌ی شوید از نفخ شکم، به‌ویژه در نوزادان، جلوگیری می‌کند. نوشیدن یک فنجان ...

ادامه مطلب
آلودگی هواو اضطراب دوران کودکی

آلودگی هواو اضطراب دوران کودکی

آلودگی هوا یکی از مشکلات و معضلات بهداشتی در جهان است که منجر به تشدید ...

ادامه مطلب
اثر خواب ناکافی روی قلب

اثر خواب ناکافی روی قلب

طی سال‌‌‌های اخیر، بررسی های گوناگون تاکید زیادی بر خطر کم خوابی و ارتباط آن ...

ادامه مطلب
موادغذایی سرشار از کلسیم برای وگان ها

موادغذایی سرشار از کلسیم برای وگان ها

وگانیسم یا گیاهخواری مطلق یک روش تغذیه و زندگی است که هدف آن حذف هر ...

ادامه مطلب
فواید روغن زیتون روی پوست

فواید روغن زیتون روی پوست

روغن زیتون محصول استخراج شدۀ اعجاب انگیز از زیتون و جزء اساسی رژیم غذایی مدیترانه ...

ادامه مطلب