بابونه آلمانی

طبقه‌بندی‭ ‬علمی

سلسله:               گیاهی

طبقه‌بندی‭ ‬نشده: ‬‬‬  نهان‌دانگان

طبقه‌بندی‭ ‬نشده:‬  دولپه‌ای حقیقی

طبقه‌بندی‭ ‬نشده‭‬:  آستریدها      ‮‬Asterids

رده:                     آسترال‌ها        ‮ ‬Asterale‭

تیره:                    ‬ آستراسه   Asteraceae

عشیره:               ‬ آنتمیده Anthemideae

جنس:                 ‬ماتریکاریا  ‮‬Matricaria

نوع:                    ‬M.irecutita

نام‌های‭ ‬مترادف‭ ‬لاتین‭: ‬

- Chamomilla chamomina(L.)Rydb

- Chamomilla recutita (L.)

Rauschert

-‭ ‬Matricaria chamomilla L.

- Matricaria soveolens L.‭(‬1,2‭)‬

- Chamomilla vulgavis Gray

-Chamomilla officinalis C.Koch

نام‌های‭ ‬فارسی‭:‬‭ ‬بابونه،‭ ‬بابونه‭ ‬صغیر،‭ ‬اقحوان‭ ‬صغیر،‭ (‬در‭ ‬کتب‭ ‬طب‭ ‬سنتی‭) ‬و‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬به‭ ‬نامهای‭ ‬گل‭ ‬بابونه‭ ‬و‭ ‬بابونه‭ ‬رسمی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بعضی‭ ‬کتب‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬‮«‬‭ ‬بهار‮»‬‭‬ (‬‮‬‭(۳

نام‌های‭ ‬فرانسه‭:‬

- fleur de camomille

- matricaire camomille

- petite camomille

- camomille d allemagne

نام‌های‭ ‬انگلیسی‭:‬

- german c (h) amomille

- wild c (h) amomille

- pinheads 

- hungarian chamomille

- pineapple- weed

- scented mayweed

پیش‭ ‬از‭ ‬شروع‭ ‬مبحث‭ ‬لازم‭ ‬به‭ ‬ذکر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬فارسی،‭ ‬بابونه‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬کلی‭ ‬به‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬گیاهان‭ ‬تیره‌ی‭ ‬مرکبان (compositae کاسنی‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬جدید‭ ‬آستراسه‭ (‬از‭ ‬تیره‌ی‭ ‬فرعی‭ ‬شعاعیان‭ ‬radiate‭ ‬گفته‭ ‬می‮ ‬شود‭ ‬که‭ ‬دارای‭ ‬جنس‌ها‭ ‬و‭ ‬گونه های‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬متفاوت‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬شکل‭ ‬ظاهری‭ ‬تا‭ ‬حدودی‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬شبیه‭ ‬بوده‭ ‬ولی‭ ‬دارای‭ ‬اختلافاتی‭ ‬می‌باشند‭. ‬جنس‌های‭ ‬مختلف‭ ‬آنها‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭:‬

Anthemis

Matricaria

Chrysanthemum

Pyrethrum ‭)‬‮٤‬و‭ ‬‮٥‬‭(‬

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مطلب‭ ‬فوق،‭ ‬این‭ ‬چهار‭ ‬جنس‭ ‬بابونه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬کلی‭ ‬تحت‭ ‬نام‭ ‬بابونه‭ ‬رومی‭ ‬یا‭ ‬بابونه‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬علمی‭ ‬Anthemis nobilis‭ ‬و‭ ‬دیگری‭ ‬را‭ ‬بابونه‭ ‬رسمی‭ ‬یا‭ ‬بابونه‭ ‬صغیر‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬علمیMatricaria chamomille می‌نامند‭. ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬و‭ ‬آمریکا‭ ‬نیز‭ ‬نوع‭ ‬نخست‭ ‬را‭ ‬بابونه‌ی‭ ‬رومی‭ ‬یا‭ ‬انگلیسی‭ ‬و‭ ‬نوع‭ ‬دوم‭ ‬را‭ ‬بابونه‌ی‭ ‬آلمانی‭ ‬یا‭ ‬هنگری ‬Hongri (مجاری‭ (‬می‌نامند‭ (‬‮٦‬‭). ‬نام‭ ‬پذیرفته‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬فلور‭ ‬اروپا‭ ‬Flora Europaea‭ ‬همان‭ ‬ماتریکاریا‭ ‬رکوتیتا‭ ‬است‭

.‬

بابونه‭ ‬آلمانی‭ ‬گیاهی‭ ‬علفی،‭ ‬با‭ ‬ساقه ای‭ ‬قائم‭ ‬و‭ ‬صاف‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بلندی‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬نیم‭ ‬متر‭ ‬می‌رسد‭ (‬‮٥١‬‭ ‬تا‮٠٦‬سانتی‌متر‭). ‬برگ‌های‭ ‬گیاه‭ ‬دراز‭ ‬و‭ ‬باریک‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬یا‭ ‬سه‭ ‬برگچه‭ ‬دارند‭. ‬گل‌های‭ ‬گیاه‭ ‬ساده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬زرد‭ ‬و‭ ‬سفید‭ ‬و‭ ‬شبیه‭ ‬گل‭ ‬مینا‭ ‬است‭. ‬گل‌ها‭ ‬از‭ ‬گل‌های‭ ‬لوله‌ای‭ ‬زردرنگ‭ ‬توخالی‭ ‬تشکیل‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬اطراف‭ ‬آن‭ ‬راحدود‭ ‬‮٥١‬‭ ‬گلبرگ‭ ‬زبانه‌ای‭ ‬سفید‭ ‬احاطه‭ ‬کرده‌اند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬عقب‭ ‬خم‭ ‬شده‌اند‭. ‬نهنج‭ ‬گل‭ ‬متورم‭ ‬و‭ ‬فاقد‭ ‬پولک‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬صفت‭ ‬موجب‭ ‬تشخیص‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬بابونه‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬بابونه‭ ‬شاخی Corn chamomile با‭ ‬نام‭ ‬علمی‭ ‬Anthemis arvensis می‌شود‭ ‬که‭ ‬دارای‭ ‬نهنج‭ ‬پوسته دار‭ ‬است‭. ‬گل‭ ‬آذین‭ ‬بابونه‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬کاپیتول‭ ‬خوشه‌ای‭ ‬افشانpanniculate capitule‭ ‬‭ ‬است‭. ‬گل‌ها‭ ‬از‭ ‬اوایل‭ ‬تا‭ ‬اواسط‭ ‬تابستان‭ ‬شکوفه‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬دارای‭ ‬بوی‭ ‬شیرین‭ ‬معطر‭ ‬قوی‭ ‬شبیه‭ ‬سیب‭ ‬می‌باشند‭. ‬نام‭ ‬کامومیل‭ ‬نیز‭ ‬ریشه‌ی‭ ‬یونانی‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬سیب‭ ‬زمین‭ (‬خاک‭) ‬است‭.‬

بابونه‌ی‭ ‬آلمانی‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬طبیعی‭ ‬در‭ ‬مزارع‭ ‬ذرت‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬علف‭ ‬هرز‭(‬‮٧‬‭) ‬و‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬گسترده‭ ‬در‭ ‬اماکن‭ ‬متروک‭ ‬و‭ ‬مزارع‭ ‬متروک‭ ‬اروپا‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬کرواسی‭ ‬و‭ ‬مجارستان‭ ‬می‌روید‭(‬‮٨‬‭). ‬در‭ ‬تمام‭ ‬اروپا‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬معتدل‭ ‬آسیا،‭ ‬نزدیک‭ ‬مناطق‭ ‬مسکونی‭ ‬می‌روید‭. ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬معتدل‭ ‬آمریکای‭ ‬شمالی‭ ‬و‭ ‬استرالیا‭ ‬نیز‭ ‬کاشته اند‭. ‬انواع‭ ‬مختلفی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬کشت‭ ‬می‌شود‭. ‬در‭ ‬ایران‭ ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬در‭ ‬لرستان‭ (‬بین‭ ‬خرم آباد‭ ‬و‭ ‬دورود،‭ ‬حسینیه‭ ‬در‭ ‬شمال‭ ‬غربی‭ ‬اندیمشک‭)‬،‭ ‬خوزستان‭ (‬صالح آباد،‭ ‬هفت‭ ‬گل،‭ ‬شوشتر،‭ ‬رامهرمز‭)‬،‭ ‬اطراف‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬دماوند‭ ‬می‌روید‭ (‬‮٩‬‭) ‬دانه‌ی‭ ‬بابونه‭ ‬برای‭ ‬زنده‭ ‬ماندن‭ ‬به‭ ‬خاک‭ ‬باز‭ ‬نیاز‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬ازینرو‭ ‬غالبا‭ ‬نزدیک‭ ‬جاده‌ها،‭ ‬اطراف‭ ‬محل‭ ‬دفن‭ ‬زباله‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مزارع‭ ‬کشت‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬علف‭ ‬هرز‭ ‬می‌روید‭. ‬بخش‭ ‬مورداستفاده‭ ‬گیاه،‭ ‬سرگل‌های‭ ‬خشک‭ ‬شده‭ ‬واسانس‭ ‬آن‭ ‬است‭. ‬گل‌های‭ ‬گیاه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تابستان‭ ‬وقتی‭ ‬گیاه‭ ‬خشک‭ ‬است‭ ‬گردآوری‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬دقت‭ ‬در‭ ‬درجه‭ ‬حرارت‭ ‬پائین‭ ‬خشک‭ ‬می‌کنند‭(‬‮٠١‬‭)‬بابونه‭ ‬در‭ ‬مزارع‭ ‬کشاورزی،‭ ‬گیاهی‭ ‬مهاجم‭ ‬تلقی‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬کشت کاران‭ ‬غالبا‭ ‬برای‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آوردن‭ ‬محصول‭ ‬بیشتر،‭ ‬از‭ ‬انتشار‭ ‬بابونه‭ ‬جلوگیری‭ ‬کنند‭. ‬اما‭ ‬گاهی‭ ‬بابونه‭ ‬را‭ ‬به‌نام‭ ‬åپزشک‭ ‬گیاهان‮»‬‭ ‬نیز‭ ‬می‌خوانند‭ ‬زیرا‭ ‬تصور‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬سلامت‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬گیاهان‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬آنهایی‭ ‬که‭ ‬اسانس‭ ‬دارند‭ ‬کمک‭ ‬می‌کند‭. ‬تصور‭ ‬می‌شود‭ ‬بابونه‭ ‬سبب‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬اسانس‭ ‬گیاهانی‭ ‬شبیه‭ ‬نعناع‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬رایحه‭ ‬و‭ ‬طعم‭ ‬می‌گردد‭. ‬از‭ ‬جمله‌ی‭ ‬این‭ ‬گیاهان‭ ‬می‌توان‭ ‬نعناع‭ ‬شمشیری،‭ ‬مریم‭ ‬گلی،‭ ‬مرزنجوش‭ ‬و‭ ‬ریحان‭ ‬را‭ ‬نام‭ ‬برد‭.‬

اسانس‭ ‬بابونه‭ ‬آلمانی‭ ‬وقتی‭ ‬تازه‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬جوهر‭ ‬آبی‭ ‬ولزج‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬دارای‭ ‬بویی‭ ‬شیرین‭ ‬و‭ ‬علفی‭ ‬است‭(‬‮١١‬‭). ‬عصاره‌ی‭ ‬بابونه‌ای‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬جریان‭ ‬فشار‭ ‬سرد‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬می‌آید‭ ‬زردرنگ‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬روش‭ ‬تقطیر‭ ‬بخار‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬اسانس‭ ‬فراّر‭ ‬آبی‭ ‬رنگ‭ ‬است‭.

مواد تشکیل‌دهنده و موثر گیاه در گل،‮ ‬یعنی بخش مورد استفاده‌ی گیاه وجود دارد‮. ‬
در گل بابونه تعدادی فلاونوئید‮ ‬flavonoid‮ ‬ (از جمله فلاونول‌ها‮ ‬flavonol‮ ‬ و فلاون‌های متوکسیله‮ ‬ methoxylated flavones‮‬ ) مثل آپی‌ژنین‮ ‬apigenin‮ ‬وجود دارد‮. ‬سایر فلاونول‌ها به طور ناقص هیدرولیز شده و به آپی‌ژنین تبدیل می‌شوند به طوری که‮ ‬غلظت این ماده به ‮٨‬٪‮ ‬خواهد رسید‮. ‬فلاونوئیدها به خوبی از راه پوست جذب می‌شوند و آپی ژنین دارای بالاترین میزان جذب است(‮٢١). ‬از سایر فلاونوئیدها می‌توان کوئرستین‮ ‬quercetin،‮ ‬پاتولتین‮ ‬patuletin‮ ‬ و لوتئولین‮ luteolin‮ ‬را نام برد‮.‬
پلی‌ساکاریدها وقتی به صورت مالیدنی موضعی‮(‬توپیکالtopical‮‬) مورد استفاده قرار گیرند خاصیت ضدالتهاب دارند‮ (٣١). ‬این خاصیت اساس استفاده‌ی موضعی از بابونه را در ترمیم زخم تشکیل می‌دهد‮. ‬با آزمون‌های گرانولوسیت‌ها و کلیرانس کربن،‮ ‬فعالیت قابل توجه تحریک ایمنی پلی‌ساکاریدها‮ (‬هتروگلیکان‌ها‮) ‬heteroglycan‮‬به اثبات رسیده است(‮٤١).‬
اسانس ‮٤٢/٠ ‬تا ‮٩/١ ‬درصد مواد موثر را تشکیل می‌دهد‮. ‬در اسانس گل بابونه،‮ ‬غالبا کامازولن‮ ‬chamazulene‮‬ به مقدار زیادتر وجود دارد‮ (١‬تا ‮٥١‬درصد‮) ‬یکی از اجزای موثر این اسانس ترپنی به نام بیزابولول‮ ‬bisabolol‮ ‬است (‮٥١ ‬و‮٦١). ‬تا ‮٠٥‬٪‮ ‬اسانس از اکسیدهای‮ ‬A‮‬ و‮ ‬B‮‬بیزابولول تشکیل شده،‮ ‬اما این نسبت برحسب ترکیب شیمیایی گیاه به علت تنوع تولید متغیر است‮. ‬گل بابونه‌ی آلمانی از نظر تنوع تولید آن دارای ‮٤‬نوع متفاوت شیمیایی است(‮٧١):‬
نوع‮ ‬A
اکسید‮ ‬B‮ ‬آلفابیزابولول‭<‬‮ ‬اکسید‮ ‬A‮ ‬ آلفابیزابولول‮ ‬‭<‬‮ ‬آلفابیزابولول
نوع‮ ‬B
‬اکسید‮ ‬A‮‬آلفابیزابولول‭ <‬‮ ‬اکسید‮ ‬B‮‬ آلفا بیزابولول‭ <‬‮ ‬آلفابیزابولول
نوع‮ ‬C
‮‬آلفابیزابولول‭ <‬اکسید‮‬B‮ ‬آلفابیزابولول‭ <‬‮‬اکسید‮‬A‮ ‬آلفابیزابولول
نوعD
‬اکسید‮ ‬B‮‬آلفابیزابولول‌= اکسید‮ ‬A‮‬ بیزابولول= ‬آلفابیزابولول
وقتی اسانسی با خواص آنتی‌فلوژیستیک یا اسپاسمولیتیک لازم باشد از انواعی باید استفاده نمود که دارای بالاترین میزان آلفابیزابولول است‮ (‬یعنی انواع‮ ‬C‮‬و‮ ‬D).
کامازولن جزء فعال اصلی اسانس بوده و رنگ آبی سیر دارد‮  ‬که از ویژگی‌های اسانس بابونه است‮. ‬این ماده از تجزیه ماتریسین ‮ ‬matricin‮‬حاصل می‌شود که یک لاکتون سزکویی ترپنی است و معمولا در زمان تقطیر با بخار به دست می‌آید‮ (٨) ‬یا از تاثیر اسید معده به دنبال تجویز خوراکی در روده حاصل می‌شود‮ (٨١). ‬کامازولن دارای خواص ضدمیکربی،‮ ‬ضددرد،‮ ‬ترمیم زخم و آنتی اسپاسمودیک است‮ (٩١).‬
آلفابیزولول در اسانس بابونه،‮ ‬فقط به شکل چپ گرد آن وجود دارد‮. ‬آلفابیزولول صناعی از نظر نوری‮ ‬غیرفعال است و نسبت به نوع چپ گرد آن تاثیر کمتری دارد‮. ‬بنابراین از نظر زیست شناسیک،‮ ‬ترکیبی که در طبیعت یافت می‌شود،‮ ‬حتی با وجود شباهت ساختمانی شبیه ترکیب صناعی نیست(‮٠٢).‬
اترهای حلقوی دارای خواص ضدمیکربی،‮ ‬ضدالتهابی‮ (‬مهار ایجادخیز ناشی از دکستران در موشها‮)‬،‮ ‬ضدآنافیلاکسی و اسپاسمولیتیک می‌باشند (‮١٢) ‬این اترها در‮ ‬غلظت‌های بالای ۴-۱۰ ‬در آزمایشگاه سبب وقفه‌ی هیستامین از ماست سل های موش شده‌اند‮‌(٢٢).‬
به طور خلاصه مواد موثر موجود در گل بابونه عبارتند از‮: ‬آلفابیزولول و اکسیدهای‮ ‬A‮ ‬و‮ ‬B‮ ‬آلفابیزولول،‮ ‬اسیدهای آمینه،‮ ‬آپیژنین،‮ ‬آپیژنین-‮٧- ‬استوگلوکوزید،‮ ‬آپیژترین‮‬apigetrin ،‮ ‬آپی ئینapiin،‮ ‬بیزابولون اکساید،‮ ‬کاماویولین‮ ‬chamaviolin،‮ ‬کامازولن،‮ ‬کولین،‮ ‬کومارین‮ (٥١) ‬coumarin‮‬،‮ ‬اترهای حلقوی،‮ ‬دس استیل ماتریکارین،‮ ‬اسانس،‮ ‬فارنسن‮ (٥١) ‬farnesene‮‬،‮ ‬اسیدهای چرب،‮ ‬فلاونوئیدها،‮ ‬فلاونول‌ها،‮ ‬هرنیارین‮ ‬herniarin،‮ ‬ایزورامنتین‮ ‬isorhamnetin،‮ ‬لوتئولین،‮ ‬ماتریکارین،‮ ‬ماتریسین‮ ‬matricin،‮ ‬ماتریسین‮ ‬matricine،‮ ‬فلاون‌های متوکسیله،‮ ‬اسیدهای گیاهی‮(‬موسیلاژاسیدی‮) ‬پلی‌استیلن‌ها،‮ ‬پلی‌ساکاریدها،‮ ‬پروآزولن‌ها‮‬proazulene،‮ ‬گلوکوزیدهای کوئرستین،‮ ‬کوئرسی مریترین‮ ‬quercimeritrin،‮ ‬روتین،‮ ‬اسپاتولنول‮ ‬spathulenol‮ ‬اسپیرواتر‮ ‬spiroether‮‬ و اومبلیفرون‮ ‬umbelliferone‮‬.

 

بابونه‌ها از دوران باستان به عنوان دارو مورد استفاده بوده‌اند و به صورت سنتی تحت نام عمومی بابونه در کتب گیاهی ذکر می‌شده‌اند و احتمالا از هر یک از  انواع بابونه به جای دیگری استفاده می‌شده است‮. ‬بابونه رومی بنا به گزارش برای خوشبو کردن مومیایی رامسس دوم،‮ ‬فرعون مصر مورد استفاده قرار گرفته و گفته می‌شود توسط رومیان در زمان تسلط بر انگلیس وارد بریتانیا شده است‮. ‬آنگلوساکسون‌ها از بابونه و احتمالا بابونه‌ی رومی به عنوان یکی از ‮٩‬ گیاه مقدس خود استفاده می‌نموده‌اند‮. ‬کولپپر ‮ ‬Culpeper،‮ ‬بیماری‌های متعددی را برمی‌شمارد که بابونه بر آنها موثر بوده است‮. ‬این بیماری‌ها عبارتند از زردی،‮ ‬تب‌ها،‮ ‬سنگ کلیه،‮ ‬قولنج،‮ ‬احتباس ادرار و التهاب روده(‮٣٢).‬
گیاهان بسیاری را بابونه قلمداد می‌کنند یا در بخشی از نام آنها بابونه یا کامومیل‮‬chamomile‮ ‬وجود دارد‮. ‬از تعداد بسیاری از انواع بابونه که در اروپا،‮ ‬شمال آفریقا و مناطق معتدل آسیا می‌روید،‮ ٥‬نوع در انگلیس و اروپا به صورت وحشی یا خودرو می‌رویند‮. ‬هیچ یک از انواع بابونه،‮ ‬بومی استرالیا نیست‮. ‬انواع وحشی بابونه عبارتند از‮:‬
‮ـ ‬بابونه آلمانیGerman chamomille ‬یا Matricaria recutita
‮ـ ‬بابونه رومی‮ ‬Roman   chamomille‮ ‬ با نام علمیAnthemis nobile ‬یا ‬Chamaemelum nobile
‮ـ ‬اقحوان متعفن‮ ‬foetid‭ (‬stinking‭) ‬mayweed‮ ‬یا‮ ‬Anthemis cotula
‮ـ ‬بابونه شاخی‮‬Corn chamomille‮ ‬ با نام علمی‮ ‬Anthemis arvensis‮ ‬ و بابونه زرد‮ (٧).‬
بابونه‌ی رومی همان بابونه‌ای است‮  ‬که‮ ‬غالبا در کتب گیاهی انگلیس از آن نام برده می‌شود‮. ‬در تجارت شکل دوگله آن را رشد داده‌اند(‮٠١). ‬موارد استفاده‌ی این نوع بابونه شبیه بابونه‌ی آلمانی و دارای خواص معطر تلخ،‮ ‬آنتی اسپاسمودیک،‮ ‬آرامش‌بخش خفیف و به صورت موضعی دارای اثرات ضدالتهاب و ضددرد خفیف است‮. ‬گفته می‌شود این نوع نسبت به بابونه‌ی آلمانی بیشتر سبب بروز واکـنـش‌هـای آلرژی مـی‌شـود‮. «‬به گزینان‮»‬،‮ ‬گروهی از هربالیست‌های آمریکایی که فیزیومدیکالیسم را در اواخر قرن نوزدهم با طب فربود آمیخته بودند به استفاده از این نوع بابونه بی‌میلی نشان می‌دادند‮. ‬ویس‮‬Weiss‮ ‬استفاده از ترکیب توام بابونه‌ی رومی و آلمانی را به نسبت‮١‬به‮٢ ‬برای مصرف داخلی توصیه کرده است‮.‬
همان‌گونه که از نامهای لاتین گیاه برمی‌آید،‮ ‬یکی از علل اشتباه نام‌های مترادفی بوده که برای این نوع بابونه قائل بوده اند اما با قبول نام‮ ‬Matricaria recutita‮ ‬به سال ‮٤٧٩١ ‬تا حدی این مشکل برطرف شده است(‮٤٢).‬

موارد استفاده بابونه،‮ ‬اصولا به خاطر سه تاثیر مهم آن است زیرا سبب کاهش التهاب،‮ ‬تسکین اسپاسم و مقابله با نفخ و درد ناشی از آن می‌شود به طور کلی برای بابونه خاصیت ضددرد،‮ ‬ضدالتهاب،‮ ‬ضــدآلرژی،‮ ‬ضدنزله‮ (‬مجرای فوقانی‌تنفس‮)‬،‮‬ضدمیکرب،‮ ‬آنتی‌اسپاسمودیک‮(‬عضلات‮)‬،‮ ‬ضدایجاد زخم در لوله گوارش،‮ ‬تونیک تلخ و گوارنده،‮ ‬کارمیـناتیو،‮ ‬صـفــرابر،‮ ‬آرامـش‌بخـش و مــرهم زخم قائلند‮.‬

بابونه از نظر طبیعت گرم و خشک است‮. ‬بابونه در تک نگاری‌های کمیسیون‮ ‬E‮ ‬در آلمان در فهرست گیاهان آرامش‌بخش،‮ ‬کارمیناتیو،‮ ‬آنتی‌اسپاسمودیک،‮ ‬ضددرد،‮ ‬ضدالتهاب و آنتی‌سپتیک قرار دارد‮ (٥٢) ‬و مصرف آن برای سوء هاضمه،‮ ‬اسهال ساده،‮ ‬نفخ،‮ ‬سوءهاضمه عصبی،‮ ‬بیماری سفر و نشانگان روده تحریک پذیر توصیه می‌شود‮. ‬به عنوان یک گیاه تلخ ملایم،‮ ‬برای تحریک جریان یافتن صفرا هم توصیه شده است‮.‬
مصرف بابونه برای بسیاری از مشکلات اطفال،‮ ‬از جمله قولنج شیرخواران،‮ ‬دردهای ناشی از دندان درآوردن و تدبیر تب سودمند است و برای کودکانی هم توصیه شده است که دچار تشنجات تب‌دار می‌شوند(‮٧). ‬بابونه در درمان نقرس و کاهش وخامت درد سیاتیک،‮ ‬چه به صورت داخلی و چه به صورت خارجی‮ (‬ضماد‮) ‬مورد استفاده قرار گرفته است(‮٣٢).‬
در مصرف خارجی از بابونه برای بواسیر و خارش فرج،‮ ‬روی آبسه‌های پستان و ماستیت و برای اولسرهای واریسی استفاده شده است‮. ‬بنا به گزارش این گیاه دارای آثار ضدتومور و ضدسرطان است و گفته می‌شود در درمان سرطان کبد،‮ ‬معده،‮ ‬دهان،‮ ‬پوست و مغز سودمند می‌باشد‮ (٦٢).‬
از عصاره‌ی بابونه در محصولات آرایشی به صورت فرآورده‌های حمام،‮ ‬در رنگ مو برای بلوند کردن مو،‮ ‬در شامپوها،‮ ‬دهانشویه‌ها و فرآورده های مورد استفاده برای حفاظت از آفتاب سوختگی استفاده می‌شود‮ (٩١).‬
از بابونه‌ی آلمانی به عنوان دارو در ناسوری معده،‮ ‬سندرم روده آغالش پذیر به عنوان کمک به خواب استفاده شده است‮. ‬همچنین می‌توان از این گیاه به عنوان ملین ملایم استفاده کرد که اثر ضدالتهاب و باکتری‌کش دارد‮. ‬به این منظور دو قاشق چای‌خوری گل خشک شده را در یک فنجان آب جوش ریخته و ‮٠١‬تا‮٥١ ‬دقیقه،‮ ‬درپوش روی فنجان می‌گذارند تا از تبخیر اسانس فراّر گیاه جلوگیری شود و سپس این دم‌کرده را مصرف می‌کنند‮. ‬پیش از مصرف باید تفاله‌ی موجود در فنجان را فشرده و بیرون آورد زیرا سبب ایجاد یک ماده‌ی فعال درون یاخته‌ها شده که بعد با پاره کردن دیواره‌های سلول آزاد می‌شود،‮ ‬البته این ماده فقط نزدیک به نقطه جوش‌آب شکل می‌گیرد‮. ‬در ناسوری معده توصیه شده است به مدت ‮٢ ‬تا ‮٣ ‬ماه هر صبح یک فنجان دم‌کرده مورد استفاده قرار‌گیرد (‮٧٢). ‬در التهاب مخاط دهان از بابونه به صورت دهانشویه استفاده می‌شود‮. ‬بابونه دارای خواص آکاریسید علیه بعضی مایت‌ها‮ ‬مانند ‮‬psoroptes cuniculi‮ ‬ است‮.‬
به طور خلاصه باید گفت که بابونه‌ی آلمانی در موارد زیر موثر است‮:‬
درد‌شکم،‮ ‬آلرژی‌ها‮ / ‬حساسیت‌ها،‮ ‬بی‌اشتهایی،‮ ‬اضطراب،‮ ‬آسم،‮ ‬نزله،‮ ‬قولنج معده و روده،‮ ‬قولنج اطفال‮ (‬روده‮)‬،‮ ‬کولیت،‮ ‬اسهال ساده،‮ ‬اسهال کودکان،‮ ‬قاعدگی دردناک،‮ ‬سوء هاضمه،‮ ‬التهاب روده،‮ ‬نفخ،‮ ‬التهاب معده،‮ ‬بیماری‌های لوله‌ی معده و روده،‮ ‬ژنژیویت،‮ ‬نقرس،‮ ‬تب یونجه،‮ ‬بی‌خوابی،‮ ‬آغالش‌پذیری،‮ ‬نشانگان روده آغالش‌پذیر،‮ ‬کمردرد،‮ ‬تهوع،‮ ‬بی‌قراری،‮ ‬بی‌قراری کودکان،‮ ‬سیاتیک،‮ ‬دندان درد،‮ ‬زخم معده و اثنی‌عشر‮.‬

 

طی یک بازبینی مقالات منتشر شده تا سال ‮٦٠٠٢‬،‮ ‬تعدادی آثار سودمند در آزمایشگاه وحیوانات آزمایشگاهی به بابونه نسبت داده می‌شود و در پایان اضافه شده است که پیش‌از نتیجه‌گیری کامل لازم است کارآزمایی‌های بالینی بیشتری در این مورد انجام شود‮. ‬نتایج پژوهش در حیوانات حاکی از آثار آنتی اسپاسمودیک،‮ ‬از بین برنده‌ی اضطراب‮ ‬anxiolytic،‮ ‬ضدالتهاب و تا‌ حدی آثار ضدجهش‌زایی‮ ‬antimutagenic‮‬ و کاهنده‌ی کلسترل در بابونه است‮ (٨٢‬و‮٩٢). ‬همچنین تاثیر بابونه در مدل حیوانی دیابت به اثبات رسیده است(‮٠٣). ‬در آزمایشگاه بابونه دارای خواص ضدمیکربی و آنتی اکسیدان و فعالیت قابل توجه ضدپلاکتی بوده است و نیز نتایج اولیه،‮ ‬تاثیر بابونه را در سرطان به اثبات رسانده است(‮٥١‬و‮١٣). ‬در آزمایشگاه تاثیر ضدویروسی اسانس بابونه بر ویروس تیپ‮٢ ‬هرپس سیمپلکس (2-‮HSV)  امیدوارکننده بوده است(‮٢٣).‬
به طور کلی بررسی‌های داروشناسیک زیر با بابونه انجام شده و نتایج حاصل موفقیت‌آمیز بوده است‮:‬
فعالیت ضدسرطان
• آپی‌ژنین سبب مهار ایجاد سرطان‮ ‬Carcinogenesis‮ ‬می‌گردد‮.‬
فعالیت ضدالتهاب
•‬آلفابیزابولول دارای آثار آنتی‌‌فلوژیستیک و آنالژزیک است‮.‬
• ‬فعالیت ضدالتهاب بابونه در کاربرد مالیدنی موضعی به اثبات رسیده است‮.‬
‬آثار ضدالتهاب بابونه‬
•‬کامازولن دارای خواص آنتی‌فلوژیستیک است‮.‬
• فلاونوئیدها سبب مهار خیز می‌شوند‮.‬
• با مالیدن موضعی آپیژنین التهاب مهار می‌شود‮.‬
• ماتریسین دارای فعالیت ضدالتهاب است‮.‬
• ماتریسین دارای آثار ضدالتهاب می‌باشند‮.‬
• ‬گیاهان دارای فعالیت ضدالتهاب می‌باشند‮.‬
• کاربرد مالیدنی موضعی بابونه دارای آثار ضدالتهابی است‮.‬
فعالیت ضدمیکربی
• آلفا بیزولول دارای خواص ضدمیکربی است‮.‬
• آثار آنتی‌باکتریال بابونه بر استافیلوکوک و استرپتوکوک به اثبات رسیده است‮.‬
• فعالیت ضدمیکربی بابونه علیه‌ای‮. ‬کولای ثابت شده‌است‮.‬
• بابونه دارای فعالیت باکتریسید و قارچ‌کش است‮.‬
• اسانس بابونه،‮ ‬توکسین‌های میکربی را‮ ‬غیرفعال می‌کند‮.‬
• رشد استافیلوکوک و استرپتوکوک با بابونه مهار می‌شود‮.‬
• اومبلیفرون ‮ ‬umbelliferone،‮ ‬فونگوستاتیک‮ ‬fungostatic‮ ‬است‮.‬
آثار آنتی اکسیدان
• کامازولن ایجاد لکوترین‮‬B4‮ ‬را مهار می‌کند‮.‬
• بابونه دارای فعالیت آنتی‌اکسیدان است‮.‬
فعالیت ضدایجاد زخم
• آلفا بیزولول آنتی اولسروژنیک‮ ‬antiulcerogenic‮ ‬ است‮.‬
•بیزابولول دارای آثار آنتی‌اولسروژنیک است‮.‬
• فعالیت آنتی‌اولسروژنیک بابونه به اثبات رسیده است‮.‬
فعالیت ضدویروسی
• آپیژنین هرپس ویروس را مهار می‌کنـد‮.‬
• آپیژنین فعال شدن‮ ‬HIV‮ ‬را متوقف می‌سازد‮.‬
• بابونه هرپس ویروس را متوقف می‌کنـد‮.‬
• بابونه سبب مهار ویروس پولیو می‌شـود‮.‬
عکس العمل دستگـاه عصبی مـرکـزی
• آلـفـابـیـزابـولـول آنـتی اسپاسمودیک است‮.‬
• تاثیر آنتی اسپاسمودیک بابونه و مواد موثره آن ثابت شده است‮.‬
• آپیژنین دارای فعالیت آنتی اسپاسمودیک است‮.‬
• آپیژنین دارای فعالیت از بین برنده اضطراب و آرامش بخش است‮.‬
• بابونه دارای اثر آرامش بخش است‮.‬
• بابونه دارای اثر آرامش بخش برCNS‮ ‬ است‮.‬
فعالیت افزاینده صفرا‮ (‬کلرتیک‮)‬
• بابونه تولید صفرا را افزایش می‌دهد‮.‬
رژنرسانس بافت پیوندی
• آلفابیزولول ایجاد بافت گرانولاسیون‮ ‬granulation‮ ‬و رژنرسانس بافت را سبب می‌شود‮.‬
• آلفابیزولول زمان ترمیم در سوختگی‌ها را کوتاه می‌کند‮.‬
آثار بر معده وروده
• عدم تعادل باکتری‌های روده با بابونه درمان می‌شود‮.‬
آثار تعدیل کننده ایمنی
• بابونه تشکیل روزت ‮‬rosette‮ ‬لنفوسیت‮ ‬T‮ ‬را افزایش می‌دهد‮.‬
• عصاره‌ی بابونه سبب تقویت تکثیر لنفوسیت‌ها بعد از تحریک با یاخته‌های آلوژنیک در آزمایشگاه شده‌است‮.‬
مهار لیپوکسیژناز،‮ ‬پراکسیدان لیپید
• کامازولین پراکسیداسیون لیپید را مهار می‌کند‮.‬
تونیک رحم
• بابونه دارای آثار تونیک بر رحم است‮.‬
نتایج بررسی های بالینی
• درمان اسهال ساده کودکان با بابونه و پکتین
آثار آرامش بخش
• چای بابونه دارای تاثیر آرامش‌بخش است‮.‬
• استشمام اسانس بابونه دارای تاثیر آرامش‌بخش است‮.‬
عکس العمل پوست
• درمان درماتیت با بابونه توپیکال
• درمان اکزما با بابونه توپیکال
استوماتیت
• تاثیر دهان شویه بابونه ارزیابی شده است‮.‬
زخم‌‬ها
• کاربرد توپیکال بابونه سبب افزایش سرعت ترمیم زخم می‌گردد‮.‬
تاثیر متقابل با داروها‮ ‬
• به علت داشتن کومارین،‮ ‬خطر بالقوه‌ی تداخل دارویی بابونه با وارفارین وجود دارد(‮٣٣).‬

بابونه از گیاهان منسوب به‮  ‬علف‌های هرز است و به این جهت ممکن است سبب بروز نشانه‌های آلرژی شده و در افرادی‮ ‬که دچار آلرژی نسبت به علف هرز هستند،‮ ‬واکنش متقاطع ایجاد کند‮.‬
درعین حال که بسیار نادر است،‮ ‬مصرف مقدار بسیار زیاد بابونه ممکن است سبب تهوع و استفراغ‮ ‬شود‮. ‬حتی در موارد نادرتری،‮ ‬ممکن است راش به وجود آید‮. ‬روایتی از واکنش آلرژی دسته ‮٤ ‬همراه آنافیلاکسی شدید در یک آقای ‮٨٣ ‬ساله که از چای بابونه استفاده کرده بود گزارش شده است‮.‬
گاهی موارد نادری از واکنش‌های آلرژیک پوستی با مصرف بابونه گزارش شده است‮. ‬اما در بازبینی مقالات تنها‮٠٥ ‬مورد گزارش حساسیت با بابونه وجود دارد و تنها در ‮٥ ‬مقاله شناسایی مواد اولیه گیاه با بابونه‌ی آلمانی یعنی‮ ‬Chamomilla recutita‮‬ مرتبط بوده است‮. ‬در‮ ‬غالب موارد دیگر،‮ ‬آثار به وجود آمده به علت گونه‌های‮ ‬Anthemis‮‬ بوده است که آنها نیز به نام بابونه شناخته می‌شوند‮. ‬در یک مورد آلودگی بابونه به کلوستریدیوم در کودکی خردسال به بوتولیسم منتهی شده است(‮٤٣). ‬نتایج بررسی‌های تجربی استفاده از تکنیک‌های آزمایشی بسیار دقیق در خوکها ثابت کرده است که ظرفیت حساس‌کننده‌ی بابونه‌ی آلمانی کم است‮. ‬آلرژن مشکوک در این موارد یک لاکتون سزکویی ترپنی به‌نام آنته‌کوتولید‮ ‬anthecotulide‮‬ بوده است که در بابونه‌ی متعفن یافت می‌شود و تنها به مقادیر بسیار جزیی در کموتایپ اکسید بیزابولول بابونه‌ی آلمانی وجود دارد‮ (٥٣). ‬هنیارین‮‬heniarin‮‬ از کومارین‌ها،‮ ‬نیز بنا به گزارش موجود از آلرژن‌های احتمالی است(‮٦٣).‬
ضمن استفاده از چای بابونه برای شستشوی چشم،‮ ‬کنژنکتیویت آلرژیک گزارش شده و گرده‌های موجود در چای به عنوان آلرژن مسوول شناخته شده‌اند(‮٧٣).‬
یک مورد واکنش حاد آنافیلاکسی در یک پسر بچه‌ی‮٨ ‬ساله دچار آتوپی گزارش شده است‮. ‬این واکنش،‮ ‬پس از نخستین تماس به وجود آمد و تصور می‌شود به علت واکنش متقاطع با گروه درمنه‮ (‬آرتمیزیا‮) ‬باشد‮ (٨٣). ‬کاربرد توپیکال‮ (‬مالیدنی موضعی‮) ‬اسانس بابونه مطمئن است،‮ ‬اما در مورد مصرف خوراکی این اسانس،‮ ‬اطلاعات ایمنی وجود ندارد و به این جهت،‮ ‬مصرف آن باید محدود باشد‮.‬
استفاده از چای و عصاره‌ی بابونه در دوران بارداری و شیردهی ایمن است‮. ‬غالبا مصرف بابونه برای موارد کولیک و دندان درآوردن اطفال توصیه می‌شود‮. ‬به جز موارد ذکر شده،‮ ‬واکنش متقابل بابونه با داروها،‮ ‬گیاهان یا اغذیه وجود ندارد‮.‬

بابونه‌ی آلمانی‮ ‬غیرسمی تلقی می‌شود و با تزریق داخل صفاقی فرآورده‌ی خشک شده و به صورت انفوزیون بابونه تا مقدار‮٠٤٤١ ‬میلی‌گرم به‌ازای کیلوگرم در موشها سمیتی دیده نشده است(‮٩٣). ‬تجویز درازمدت عصاره‌ی خوراکی بابونه در موشها سبب بروز مسمومیت نشده‌است(‮٠٤).‬
مقدار خوراک
‮ـ  ‬مقدار خوراک گیاه به صورت خشک ‮٦ ‬تا ‮٢١ ‬گرم در روز است‮.‬
‮ـ  ‬مقدار خوراک عصاره‌ی بابونه ‮٠٢ ‬تا ‮٠٤ ‬میلی‌لیتر در هفته است‮ (‬عصاره‌ی استاندارد شده‮)‬

1‭.‬”Matricaria recutita”‭.‬ ‭‬Natural Resources Conservation Service PLANTS Database‭. ‬United States Department of Agriculture‭. ‬http‭:// ‬plants‭. ‬usda‭. ‬gov‭/ ‬java‭/ ‬profile‭?‬‭ ‬symbol‭= ‬MARE6‭. ‬Retrieved 2008-06-15‭.‬
2-‭‬Matricaria recutita‭ (‬TSN 38079‭). ‬Integrated Taxonomic Information System‭. ‬Retrieved on 15‭ ‬June 2008‭.‬

٣. ‬معارف گیاهی، حسین میرحیدر دوره‌ی ‮٨  ‬جلدی ج ‮٥ ‬ص ‮٣٠١ ‬چاپ پنجم ‮٣٨٣١ ‬دفتر نشر فرهنگ اسلامی
‮٤. ‬گیاهان معجزه‌ساز،‮ ‬دکتر فرخ سیف بهزاد چاپ اول ص‮٣٣١ ‬انتشارات تهران‮٩٨٣١‬
‮٥. ‬منبع شماره ‮٣ ‬ص‮٣٩‬
‮٦. ‬منبع شماره‮٣ ‬ص‮٠١١‬

7‭-‬Grieve‭, ‬M‭, ‬1976‭, ‬A Modern Herbal‭, ‬Penguin‭, ‬Middlesex‭, ‬England‭, ‬pp 185-8
8-Bruneton‭, ‬J‭, ‬1995‭,‬‭‬Pharmacognosy‭, ‬Phytochemistry‭, ‬Medicinal Plants‭, ‬Lavosier‭,‬‭ ‬Paris‭, ‬France‭, ‬pp 455-7  

٩. ‬گیاهان دارویی، دکتر علی زرگری دوره‌ی پنج جلدی ج ‮٣‬ص ‮٧٥١ ‬چاپ چهارم ‮٨٦٣١ ‬انتشارات دانشگاه تهران

10‭-‬Bradley‭, ‬Pr(ed‭), ‬1992‭, ‬British Herbal Compendium British Herbal Medicine‭ Association‭, ‬Scientific‭ ‬Committee‭, ‬Bournemouth‭, ‬Dorset‭, ‬p‭, ‬54.
11-Lawless‭,‬ J‭,‬ 1992‭, ‬The Encyclopedia of Essential Oils‭,‬ Element BooksLtd‭,‬ Shaftesbury‭,‬Dorset‭, ‬p 79.
12-Heilmann J‭, ‬Merfort I‭,‬‭‬Hagedornu‭,‬ et al‭,‬1993‭,‘‘In vivo Skin penetration studies of chamomile flavonoids’’‭ ‬planta Med‭, ‬59‭ (‬supp1‭) : ‬A638
13-‭‬Fuller E‭, ‬Sosas‭,‬Tubaro A et al‭, ‬1993‭, ‘‘Anti-inflammatory‭ ‬Activity of Chamomilla Poly‭ ‬saccharides’’‭, ‬planta Med‭, ‬59‭(‬Suppl‭):‬ A 666-A667
14-‭Wagner H‭, ‬Proksch A‭, ‬Riess‭-‬Maurer I et al‭, ‬1985‭.‬ ‘‘Immunostimulating action of polysaccharides‭ (‬heteroglycans‭)‬ from higher plants’’‭‬Arzneimittel for schung‭,‬35‭(‬7‭):1069-75
15-Mc Kay DL‭, ‬Blumberg JB‭. (‬2006‭),‘‘A review of the ‭‬bioactivity and potential health benefits of chamomile tea‭ (‬Matricaria recutita L‭.‬’’‭‬ ‭‬Phytother Res‭. ‬20:519-‭ ‬530‭.‬
16-‭‬The People’s Pharmacy Guide to Home and Herbal Remedies
17-Gasic‭,  ‬O‭,‬Lukic‭, ‬V‭, ‬Adamovic D et  al‭, ‬1986‭,‬‘‘variation in the content  and  the composition of the essential oils  in flowerheads of Matricaria chamomilla during  its‭ ‬ontogenetical development’‭,‬ Acta‭-‬Pharm‭- ‬Hung‭, 56‭(‬6‭),‬ pp 283-8
18-‭‬Jakovlev V‭, ‬Isaac O‭,‬ Thiemer K‭,‬ et  al‭,‬   1979‭,‬ ‘‘Pharmacological investigations  with compounds of  chamomile‭.‬II‭.‬New  investigations on the‭ ‬antiphlogistic effects  of‭ (-)‭ ‬alpha‭- ‬bisabolols and  bisabolol‭ ‬oxides’‭Planta Med‭, ‬35‭(‬2‭):125-40‭.‬
19-‭ ‬Foster S‭, ‬Leung  A‭, ‬1996‭, ‬Encyclopedia of Common ‭‬Cosmetics‭, ‬John Wiley and Sons Inc‭, ‬New York‭, ‬pp 146-7‭.‬
20-Kunde‭ & ‬Isaac in Weiss‭, ‬RF‭, ‬1988‭, ‬Herbal Medicine‭,‬ ‭‬Beaconsfield Arcanum‭, ‬Bucks‭, ‬England‭, ‬p 25‭.‬
21-Breinlich J‭, ‬Scharnagel K‭, ‬1968‭. ‘‬Pharmacological‭ ‬properties of the ene-yne‭dicyloethers from Matricaria chamomilla’‭, ‬Arzneim Forsch‭,18‭ (‬4‭): ‬429-‭ ‬31‭.‬
22-Miller T‭, ‬Wittstock U‭,‬‭ ‬Lindequist U‭, ‬et al‭, ‬1996‭,‬ ‘Effects of some components of the essential oil of chamomile‭, ‬Chamomilla recutita‭ (‬L‭.)‬‭ ‬Rauschert on the protamine sulphate‭-‬provoked ‭degranulation of mast cells from lewis‭-‬1a rats’‭, ‬Planta Med‭, ‬62‭(‬1‭): ‬60-1‭.‬
23-Culpeper‭, ‬N‭, ‬1600‭’s‭,‬ ‭‬Culpepers’s Complete Herbal Foulsham‭, ‬Slough‭, ‬Berks‭,‬‭ ‬England‭, ‬p 73‭.‬
24-‭‬Hoffmann‭, ‬D‭, ‬1983‭, ‬The Holistic Herbal‭, ‬Finhorn press‭, ‬Scotland‭, ‬p 180‭.‬
25-German Commission E‭‬monograph‭, ‬in Wichtl‭, ‬M‭, ‬1994‭, ‬Herbal Drugs and‭ ‬Phytopharmaceuticals‭, ‬CRC Press‭, ‬Boca Raton‭, ‬Ann Arbor‭,‬pp 322-5‭.‬
26-Mowrey‭, ‬DB‭, ‬1986‭, ‬The ‭‬Scientific Validation of Herbal Medicine‭, ‬Keats Publishing‭, ‬New Canaan‭,‬Connecticut‭,‬ p 205‭.‬
27-‭‘‘Chamomile’’‭. ‬Planet ‭‬Botanic‭. ‬http‭:// ‬www‭. ‬planetbotanic‭. ‬ca/fact sheets/chamomile.htm‭.‬
28-‭‘‘An experimental study of the  effects   of Matricaria‭ chamomilla extract on cutaneous burn wound healing in albino rats’’‭. ‬Nat Prod Res‭. ‬22‭(‬5‭):‬423-8‭. ‬2008-03-20‭. ‬doi‭: ‬10.1080‭/‬ 14786410701591713‭.‬PMID 18404562‭:‬18404562‭.‬
29-‭‘‘Wound healing activity of Matricaria recutita L‭. ‬extract’’‭. ‬J Wound Care‭, ‬16‭(‬7‭): ‬298-302‭. ‬July 2007‭. ‬PMID 17708380‭.‬
30-‭‘‘Antihyperglycemic and antioxidative potential of ‭‬Matricaria chamomilla L‭. ‬in streptozotocin induced   diabetic rats’’‭.‬Nat Med‭ (‬Tokyo‭).‬2008-02-13‭. ‬PMID 18404309‭: ‬18404309‭.‬
31-‭‘‘Antiproliferative and ‭‬apoptotic effects of chamomile‭ ‬extract   in various human cancer cells’’‭. ‬J Agric Food Chem‭.‬55‭(‬23‭):‬9470-8‭. ‬2007-11-14‭. ‬doi‭: ‬10.1021‭/ ‬jf 071953‭ ‬k‭. ‬PMID 17939‭ ‬735‭: ‬17939735‭.‬
32-‭‬Koch  C‭, ‬Reichling J‭, ‬Schneele J et al‭.(‬2008‭).‬‭‘‘Inhibitory effect of essential oils against herpes simplex virus type 2‭.’’ ‬Phytomedicine‭. ‬15‭: ‬71-78‭.‬
33-‭‘‘Warfarin interaction with Matricaria chamomilla’’. ‬Cmaj‭.; (): ‬174‭ (‬9‭): ‬1281-2‭. ‬2006-04-25‭. ‬PMID 16636327‭: ‬16636327‭.‬
34-‭‘‘Presence of Clostridium ‭‬botulinum spores in Matricaria chamomilla‭ (‬chamomile‭) ‬and its relationship with infant‭ ‬botulism’’‭.‬ Int   J Food  Microbiol‭.‬121‭ (‬3‭): ‬357-‭ ‬60‭. 2008- 02-10‭. ‬doi‭:‬10.1016‭/‬j‭. ‬ijfoodmicro‭. ‬2007.11.008‭.‬PMID 18068252‭: ‬18068252‭.‬
35-‭‬Hausen BM‭, ‬Busker E‭, ‬Carle R‭, ‬1984‭, ‬The sensitizing capacity of composite plants‭. ‬VI‭. ‬Experimental studies with‭ ‬extracts and compounds of Chamomilla recutita‭ (‬L‭).‬ ‭Rauschert  and  Anthemis cotula L‭., ‬Planta Med‭, ‬50‭(‬3‭):‬229-34‭.‬
36-‭‬Wichtl M‭, ‬1994‭, ‬Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals‭, ‬CRC Press‭, ‬Boca Raton‭, ‬Ann Arbor‭,‬pp322-5‭.‬
37-‭ ‬Subiza J‭, ‬Subiza JL‭, ‬Alonso M‭, ‬et al‭, ‬1990‭, ‬’Allergic ‭conjunctivitis to chamomile tea’,‬Ann Allergy‭,‬65‭(‬2‭):‬127-32‭.‬
38-‭‬Subiza J‭, ‬Subiza JL‭,‬‭‬Hinojosa M‭, ‬et al‭, ‬1989‭,‬‭‘Anaphylactic reaction after the ingestion of chamomile tea‭: ‬a study of cross‭- ‬reactivity with other composite pollens’,‬J-Allergy-Clin‭- ‬Immunol‭, ‬84‭(‬3‭):‬353-8‭.‬
39-‭‬Loggia RD‭, ‬Traversa‭, ‬U‭, ‬Scarcia V‭, ‬et al‭, ‬1982‭. ‬‘Depressive   effects of ‬Chamomilla recutita‭ (‬L‭.) ‬Rausch‭, ‬tubular flowers‭, ‬on ‭‬central‭ ‬nervous system in mice’,‭ ‬Pharmacol‭-‬Res‭-‬Commun‭, ‬14‭(‬2‭):‬153-62‭.‬
40-‭‬Fundaro A‭, ‬Cassone MC‭, ‬1980. ‬’Action of essential oils of chamomile‭, ‬cinnamon‭, ‬absinthium‭, ‬mace and origanum on operant  conditioning‭ ‬behaviour of the rat’‭, ‬Bol Soc  Ital  Biol Sper‭, ‬56‭(‬22‭):‬2375-80‭.

 

ثبت نظر

ارسال

خواص گل سرخ در طب سنتی ایران

خواص گل سرخ در طب سنتی ایران

مدتی پیش، پس ازانتشار کتاب گیاهان دارویی منطقه سواد کوه،  که در آن به خواص ...

ادامه مطلب
درمان طبیعی آلرژی های فصلی

درمان طبیعی آلرژی های فصلی

گذشته از آلرژی های غذایی ، حساسیت های فصلی یا رینیت آلرژیک (Allergic Rhinitis) نیز ...

ادامه مطلب
 تاثیر آب گوجه فرنگی بر فشار خون و قلب و عروق

تاثیر آب گوجه فرنگی بر فشار خون و قلب و عروق

گوجه فرنگی از جمله گیاهانی است که همواره برای بدن انسان مفید بوده و کارشناسان ...

ادامه مطلب
قطره علف لیمو

قطره علف لیمو

اسانس علف لیمو اثرات غیرقارچی نویدبخشی داشت که منجر می‌شود تا نویسندگان اظهار کنند که ...

ادامه مطلب
آیا می‌توان توسط یوگا فشارخون را کاهش‌داد؟

آیا می‌توان توسط یوگا فشارخون را کاهش‌داد؟

تمرینات یوگا ذهن‌جسم را درمان می‌کند و می‌تواند اثرات گوناگونی برسلامتی انسان داشته‌باشد. حال پرسش ...

ادامه مطلب
اسانس شوید  و کاهش LDL

اسانس شوید و کاهش LDL

معتقد بودند دم‌کرده‌ی شوید از نفخ شکم، به‌ویژه در نوزادان، جلوگیری می‌کند. نوشیدن یک فنجان ...

ادامه مطلب
آلودگی هواو اضطراب دوران کودکی

آلودگی هواو اضطراب دوران کودکی

آلودگی هوا یکی از مشکلات و معضلات بهداشتی در جهان است که منجر به تشدید ...

ادامه مطلب
اثر خواب ناکافی روی قلب

اثر خواب ناکافی روی قلب

طی سال‌‌‌های اخیر، بررسی های گوناگون تاکید زیادی بر خطر کم خوابی و ارتباط آن ...

ادامه مطلب
موادغذایی سرشار از کلسیم برای وگان ها

موادغذایی سرشار از کلسیم برای وگان ها

وگانیسم یا گیاهخواری مطلق یک روش تغذیه و زندگی است که هدف آن حذف هر ...

ادامه مطلب
فواید روغن زیتون روی پوست

فواید روغن زیتون روی پوست

روغن زیتون محصول استخراج شدۀ اعجاب انگیز از زیتون و جزء اساسی رژیم غذایی مدیترانه ...

ادامه مطلب