گیاهان آنتی اسپاسمودیک

گیاهان آنتی اسپاسمودیک از اسپاسم یا کرامپ عضلات جلوگیری می کنند یا آن را تسکین می دهند. به این ترتیب، مصرف این گیاهان ، تنش عضلانی بدن را نیز کاهش می دهد زیرا بسیاری از گیاهان آنتی اسپاسمودیک مسکن عصبی نیز هستند و گاهی سبب تسکین تنش های روانشناختی هم می شوند. اصطلاح آنتی اسپاسمودیک مترادف اسپاسمولیتیک است.

طرز تاثیر گیاهان آنتی اسپاسمودیک

بعضی گیاهان آنتی اسپاسمودیک از طریق کاهش اسپاسم عضلات در سراسر بدن تاثیر می کنند و سایرین به صورت اختصاصی روی بعضی اندام ها یا دستگاه ها مؤثرند. گیاهان آنتی اسپاسمودیک سبب آرامش دستگاه عصبی خودکار می شوند ولی الزاماً ممکن است بر دستگاه عصبی مرکزی  تاثیر نداشته باشند. به این علت، این گیاهان شل شدن جسمانی ماهیچه هارا سبب می شوند بدون آنکه الزاماً دارای اثر تسکین دهنده باشند. در صورت لزوم استفاده از این گیاهان برای بیماری مجرای روده، مثل درمان قولنج، معمولا استفاده از گیاهان کارمیناتیو برای تاثیر به عنوان آنتی اسپاسمودیک کافی است.

گیاهان خلط آور شل کننده (آرام کننده) relaxing expectorant دارای اثر آنتی اسپاسمودیک موضعی در دستگاه تنفس می باشند ولی ممکن است تاثیر وسیع تری بر بدن داشته باشند.

گیاهان آنتی اسپاسمودیک عمومی

شوید    (Anethum graveolens (dill

حشیشة الملائک (آنژلیکا)     (Angelica archangelica (angelica

کرفس (تخم)    (Apium graveolens (celery seed

برنجاسف  (Artemisia vulgaris (mugwort

زیره   (Carum carvi (caraway

کوهوش سیاه (قاتل البق)   (Cimicifuga racemosa (black cohosh

هویج وحشی  ( Daucus carota (wild carrot

یام وحشی (تمیس کرک دار) ( Dioscorea villosa (wild yam

دروزرا برگ گرد    (Drosera rotundifolia (sundew

قاقله صغار (هل)   (Elettaria cardamomum (cardamom

کوکنار کالیفرنیا   (Eschscholzia californica (California poppy

رازیانه  (Foeniculum vulgare (fennel

شیرین بیان   (Glycyrrhiza glabra (licorice

رازک   (Humulus lupulus (hops

علف چای   (Hypericum perforatum (St.John's wort

زوفا   (Hyssopus officinalis (hyssop

کاهوی وحشی    (Lactuca virosa (wild lettuce

گونه های اسطوقدوس   (Lavandula spp.(lavender

دم شیراسبی (فراسیون القلب)   (Leonurus cardiac (motherwort

لوبلااینفلاتا   (Lobelia inflata (lobelia

گونه های فراسیون    (Lycopus spp.(bugleweed

 

بابونه   (Matricaria recutita (chamomile

بادرنجبویه    (Melissa officinalis (lemon balm

  

نعناع فلفلی    (Mentha piperita (peppermint

  

پونه          (M.pulegium (pennyroyal

 

قطرم       (Nepeta cataria (catnip

  

گل ساعتی وحشی    (Passiflora incarnata (passion flower

 

جعفری    (Petroselinum crispum (parsley

  

رازیانه رومی    (pimpinella anisum (aniseed

 

کاواکاوا          (Piper methysticum (kava kava

علف سگ جامائیکا       (Piscidia erythrina (Jamaica dogwood

 

پرونوس سروتینا (پوست تنه)    (Prunus serotina (wild cherry bark

 

رزماری        (Rosmarinus officinalis (rosmary

  

مریم گلی قرمز     (salvia officinalis var.rubra (red sage

   

آقطی سیاه    (Sambucus nigra (elder

قاشقک     (Scutellaria lateriflora (skullcap

  

کلم اسکانک (بدبو)   (Symplocarpus foetidus (skunk cabbage

 

اقحوان   (Tanacetum parthenium (feverfew

 

آویشن    (Thymus vulgaris (thyme

   

زیرفون برگ پهن    (Tilia platyphyllos (linden

شبدر قرمز    (Trifolium pratense (red colver

  

شنبلیله        (Trigonella foenum-graecum (fenugreek

   

دامیانا        (Turnera diffusa (damiana

  

پای خر     (Tussilago farfara (coltsfoot

سنبل الطیب    (Valeriana officinalis (valerian

     

گل ماهور      (Verbascum thapus (mullein

  

شاه پسند وحشی     (Verbena officinalis (vervain

  

بداغ جنگلی          (Viburnum opulus (cramp bark

  

بلسان الماء         (Viburnum prunifolium (black haw

  

زنجبیل            (Zingiber officinale (ginger

  

گرایش نسبت به دستگاه های بدن

 قلب و عروق. دم شیر قلبی، بداغ جنگلی، کوهوش سیاه، بادرنجبویه، گونه های اسطوقدوس و سنبل الطیب در این مورد از اهمیت برخوردارند.

دستگاه تنفس. تعدادی از گیاهان آنتی اسپاسمودیک در دستگاه تنفس سودمند هستند از جمله کاهوی وحشی، پرونوس سرو تینا، لوبلیا اینفلاتا، گریندلیا کامپوروم، فرفیون قرصی و رازیانه رومی.

دستگاه گوارش. تمامی گیاهان کارمیناتیو به عنوان آنتی اسپاسمودیک در روده مؤثرند و گیاهان هپاتیک نیز دارای تاثیر آنتی اسپاسمودیک بر بیماری های کیسه صفرا می باشند. گیاهان اختصاصی در این مورد عبارتند از بابونه، بداغ جنگلی، بلسان الماء، سنبل الطیب، رازک، نعناع فلفلی، مریم گلی، آویشن، شوید، رازیانه، یام وحشی.

دستگاه ادرار. در این مورد می توانید به بداغ جنگلی، بلسان الماء و هویج وحشی بیندیشید.

دستگاه تولید مثل. در این مورد بداغ جنگلی و بلسان الماء به جای خود مناسب هستند. آنتی اسپاسمودیک های عصبی مانند سنبل الطیب و قاشقک نیز سودمند می باشند.

عضلات و استخوان بندی. گیاهان شل کننده اولیه عضله عبارتند از کاواکاوا، بداغ جنگلی، بلسان الماء، سنبل الطیب و قاشقک و با مصرف خارجی لوبلیا اینفلاتا سودمند است.

دستگاه عصبی. برای اطلاعات بیشتر به بخش گیاهان مسکن عصبی رجوع فرمائید.

پوست. گیاهان آنتی اسپاسمودیک به طور مستقیم مناسب استفاده در پوست نیستند.

 

گیاهان آنتی اسپاسمودیک و آثار ثانوی آنها

اثر ثانوی

گیاهان

اصلاح کننده

کوهوش سیاه، شبدر قرمز

ضد درد

کوهوش سیاه، یام وحشی،کوکنار کالیفرنیا، علف چای، کاهوی وحشی، نعناع فلفلی، گل ساعتی قرمز، علف سگ جامائیکا، سنبل الطیب

ضد نزله

زوفا، گونه های اسطوقدوس، بابونه، نعناع فلفلی، قطرم، مریم گلی، آقطی سیاه، آویشن، زیرفون برگ پهن، شنبلیله، پای خر، گل ماهور، زنجبیل

ضد التهاب

آنژلیک، کرفس، یام وحشی، شیرین بیان، علف چای، زوفا، گونه های اسطوقدوس، بابونه، بادرنجبویه، نعناع فلفلی، مریم گلی، آقطی سیاه، زیرفون برگ پهن، پای خر

ضد میکربی

زیره، دروزرا گرد برگ، رازک، علف چای، گونه های اسطوقدوس، بابونه، نعناع فلفلی، رازیانه رومی، کاواکاوا، رزماری، آویشن

قابض

لبلاب الارض، رازک، علف چای، گونه های فراسیون، پرونوس سروتینا، مریم گلی، رزماری، زیرفون برگ پهن، بداغ جنگلی، بلسان الماء

تلخ

برنجاسف، رازک، بابونه

کارمیناتیو

شوید، آنژلیکا، برنجاسف، زیره، هویج وحشی، هل، رازیانه، رازک، زوفا، گونه های اسطوقدوس، دم شیر قلبی، بابونه، بادرنجبویه، نعناع فلفلی، پونه،قطرم، جعفری، رازیانه رومی، مریم گلی قرمز، رزماری، آویشن، شنبلیله، سنبل الطیب، به لیمو، زنجبیل

دمولسنت

دروزراگرد برگ،شیرین بیان، شنبلیله، پای خر، گل ماهور

معرق

آنژلیکا، کوهوش سیاه، زوفا، نعناع فلفلی، قطرم، رزماری، آقطی سیاه، کلم اسکانک (بدبو)، زیرفون برگ پهن، شاه پسند وحشی، زنجبیل

مدر

آنژلیکا، هویج وحشی، گونه های فراسیون، قطرم، جعفری، کاواکاوا، آقطی سیاه، زیرفون برگ پهن، دامیانا، پای خر

قاعده آور

برنجاسف، فراسیون ابی، زیره، کوهوش سیاه، دم شیر قلبی، پونه

خلط آور

آنژلیکا،زیره،هویج وحشی، دروزرای گرد برگ، رازیانه، شیرین بیان، گونه های فراسیون، قطرم، جعفری، رازیانه رومی، کلم اسکانک، آویشن، شنبلیله، پای خر، گل ماهور

هپاتیک

شاه پسند وحشی

خواب آور

کوکنار کالیفرنیا،رازک،کاهوی وحشی،بابونه،گل ساعتی قرمز، کاواکاوا، علف سگ جامائیکا، زیرفون برگ پهن،سنبل الطیب

کاهنده فشار خون

دم شیر قلبی،گل ساعتی،قاشقک،زیر فون برگ پهن،سنبل الطیب

شل کننده عصبی

کوهوش سیاه، کوکنار کالیفرنیا،رازک،علف چای، زوفا، کاهوی وحشی، گونه های اسطوقدوس، بابونه، بادرنجبویه، نعناع فلفلی،قطرم، گل ساعتی قرمز، کاواکاوا، علف سگ جامائیکا، گوجه سروتینا،قاشقک،زیرفون برگ پهن،سنبل الطیب، بداغ جنگلی، بلسان الماء

تونیک

برنجاسف، علف چای ، قاشقک، شنبلیله، دامیانا،پای خر، شاه پسندوحشی

شفا دهنده زخم

قطرم، علف چای، بابونه، آقطی سیاه، شنبلیله، گل ماهور

 

 

قدرت نسبی گیاهان آنتی اسپاسمودیک

خفیف

شوید،آنژلیکا،زیره،هویج وحشی،قاقله صغار،رازیانه،شیرین بیان،نعناع فلفلی،پونه،جعفری،رازیانه رومی،اکلیل کوهی،مریم گلی،اقطی سیاه،شنبلیله ،گل ماهور

متوسط

کرفس،برنجاسف،علف چای،زوفا،گونه های اسطوقدوس،بابونه،بادرنجبویه،قطرم،زیرفون برگ پهن، شبدر قرمز،دامیانا،پای خر،زنجبیل

قوی

کوهوش سیاه، یام وحشی، دروزرای گرد برگ، کوکنارکالیفرنیا، رازک، کاهوی وحشی، دم شیر قلبی، لوبلیا اینفلاتا، فراسیون اروپایی، کاواکاوا، علف سگ جامائیکا، پرونوس سرو تینا، پولساتیلا، قاشقک (قصیده)، کلم اسکانک، آویشن، سنبل الطیب، شاه پسند وحشی، بداغ جنگلی، بلسان الماء

 

ثبت نظر

ارسال

خواص گل سرخ در طب سنتی ایران

خواص گل سرخ در طب سنتی ایران

مدتی پیش، پس ازانتشار کتاب گیاهان دارویی منطقه سواد کوه،  که در آن به خواص ...

ادامه مطلب
درمان طبیعی آلرژی های فصلی

درمان طبیعی آلرژی های فصلی

گذشته از آلرژی های غذایی ، حساسیت های فصلی یا رینیت آلرژیک (Allergic Rhinitis) نیز ...

ادامه مطلب
 تاثیر آب گوجه فرنگی بر فشار خون و قلب و عروق

تاثیر آب گوجه فرنگی بر فشار خون و قلب و عروق

گوجه فرنگی از جمله گیاهانی است که همواره برای بدن انسان مفید بوده و کارشناسان ...

ادامه مطلب
قطره علف لیمو

قطره علف لیمو

اسانس علف لیمو اثرات غیرقارچی نویدبخشی داشت که منجر می‌شود تا نویسندگان اظهار کنند که ...

ادامه مطلب
آیا می‌توان توسط یوگا فشارخون را کاهش‌داد؟

آیا می‌توان توسط یوگا فشارخون را کاهش‌داد؟

تمرینات یوگا ذهن‌جسم را درمان می‌کند و می‌تواند اثرات گوناگونی برسلامتی انسان داشته‌باشد. حال پرسش ...

ادامه مطلب
اسانس شوید  و کاهش LDL

اسانس شوید و کاهش LDL

معتقد بودند دم‌کرده‌ی شوید از نفخ شکم، به‌ویژه در نوزادان، جلوگیری می‌کند. نوشیدن یک فنجان ...

ادامه مطلب
آلودگی هواو اضطراب دوران کودکی

آلودگی هواو اضطراب دوران کودکی

آلودگی هوا یکی از مشکلات و معضلات بهداشتی در جهان است که منجر به تشدید ...

ادامه مطلب
اثر خواب ناکافی روی قلب

اثر خواب ناکافی روی قلب

طی سال‌‌‌های اخیر، بررسی های گوناگون تاکید زیادی بر خطر کم خوابی و ارتباط آن ...

ادامه مطلب
موادغذایی سرشار از کلسیم برای وگان ها

موادغذایی سرشار از کلسیم برای وگان ها

وگانیسم یا گیاهخواری مطلق یک روش تغذیه و زندگی است که هدف آن حذف هر ...

ادامه مطلب
فواید روغن زیتون روی پوست

فواید روغن زیتون روی پوست

روغن زیتون محصول استخراج شدۀ اعجاب انگیز از زیتون و جزء اساسی رژیم غذایی مدیترانه ...

ادامه مطلب