زنجبیل

سلسله : گیاهی

شاخه : ماگنولیفیت ها

(طبقه بندی نشده) : نهان دانه

(طبقه بندی نشده) : تک لپه ای ها

رده : زینجبرال ها

تیره : زینجیبراسه

جنس : زینجیبر

نوع : افیسینال

نام لاتین : Zingiber officinale Roscoe

فرانسه : gingembre

انگلیسی : ginger

فارسی : زنجفیل و زنجبیل

 

 

Injiver(دراویدی تامیل)

Sinjivera (پالی)

Zingiberis (یونانی)

  ↓                            ↓

         زنجبیل (عربی)                        gingiberis (لاتین)

                                                        ↓

                                                                      gingembre (فرانسه)

                                                        ↓

                                                                    ginger (انگلیسی)

زنجبیل لغتی عربی است که به همین صورت و یا به صورت زنجفیل وارد فارسی شده است. این کلمه از معادل یونانی آن وام گرفته شده. نام زنجبیل به صورت یونانی آن در نوشته های دیوسکوریدس حکیم یونانی آمده است ریشه یونانی زنجبیل از نام "پالی" آن و این کلمه از نام دراویدی تامیل آن به معنای ریشه اینجی inji ریشه گرفته است کلمه یونانی زنجبیل در قرون وسطی به لاتین رفته و از این زبان به صورتی که در نمودار مشاهده می کنید ابتدا وارد زبان فرانسه و سپس انگلیسی شده است.

 

این گیاه به حالت طبیعی در نواحی شرق هند و به ویژه در دو نقطه جینجی و زینجی می روید و نیز در مالابر، سیلان و چین یافت می شود.

 

 

هند با بیش از 30٪ سهم تولید زنجبیل بالا ترین سهم را در تولید این گیاه دارد. چین در مقام دوم قرار داشته و در پی این دو کشورهای اندونزی، نپال و نیجریه قرار می گیرند